top of page

NIEUWS

Vernatting Oostvaardersplassen stilgelegd

Staatsbosbeheer moet direct stoppen met het vernatten van het grazige deel in de Oostvaardersplassen. Dit heeft de Raad van State op 31 oktober 2022 uitgesproken in een kort geding aangespannen door stichting Dierbaar Flevoland en Fauna4Life tegen de provincie Flevoland. Beide stichtingen vinden dat Staatsbosbeheer voor dergelijke werkzaamheden een vergunning nodig heeft, omdat de beschermde natuurwaarden in de Oostvaardersplassen aangetast worden. De provincie vindt van niet, omdat de vernatting met het beheer van het gebied te maken zou hebben.De provincie wil in het grazige deel meer poelen en dammen aanleggen, watergangen graven en de waterstand verhogen, zodat het gebied natter wordt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de het advies van de commissie Van Geel. Dit is in 2018 als beleidskader door Provinciale Staten aangenomen. De bedoeling daarvan is dat het gebied omgevormd wordt tot een parkachtig polderlandschap, zodat het aantrekkelijker wordt voor recreatie en toerisme. Dit gaat echter ten koste van het leefgebied van de beschermde vogels waarvoor de Oostvaardersplassen speciaal aangewezen zijn. Tegen verdergaande vernatting wordt in het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen zelfs gewaarschuwd. Het droge grazige deel met kort eiwitrijk gras moet in gunstige staat van instandhouding behouden blijven of hersteld worden. Daarom vinden de stichtingen dat de vernatting niets met het instandhoudingsbeheer te maken heeft en dat Staatsbosbeheer een vergunning nodig heeft.


De voorzieningenrechter heeft nu uitgesproken dat eerst het hoger beroep behandeld moet worden om uit te zoeken of Dierbaar Flevoland en Fauna4Life gelijk hebben. Tot die tijd moet het werk dus stilgelegd worden, omdat er anders onomkeerbare schade aan het natuurgebied zou kunnen ontstaan.


Het geschil over de vernattingsmaatregelen heeft inmiddels al een lange geschiedenis. Eerder heeft de provincie Flevoland wél een vergunning voor deze maatregelen verleend. Toen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life daar tegenop kwamen, heeft de provincie de vergunning ingetrokken, kort voordat de rechter zich hierover uit kon spreken. Vervolgens heeft men Staatsbosbeheer een nieuwe aanvraag voor een vergunning laten indienen om die vervolgens op basis van een nieuw artikel in de wet te kunnen weigeren. Daarmee konden de vernattingsmaatregelen aan een gedegen beoordeling van de gevolgen voor de beschermde natuur onttrokken worden. Tegen het besluit de vergunning te weigeren hebben de stichtingen toen weer beroep moeten aantekenen. De rechtbank heeft dit beroep ongegrond verklaard, waarna de stichtingen het hogerop zochten bij de Raad van State. De uitspraak in dit hoger beroep moet nu dus eerst afgewacht worden.


De stichtingen zijn opgelucht dat het werk is stilgelegd. Zij hopen dat de Raad van State straks tot het oordeel komt dat je niet omwille van toerisme en recreatie de natuur in streng beschermde natuurgebieden kunt aantasten onder de dekmantel van beheer. Eerder heeft het Europese Hof van Justitie al uitgesproken dat de belangen van toerisme en recreatie geen rechtvaardiging kunnen zijn om van de bescherming van de natuur in een gebied af te wijken.Comments


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page