top of page

JAARVERSLAG

Hier treft u de jaarverslagen aan van de Stichting Dierbaar Flevoland. De financiële jaarverslagen zijn ook separaat beschikbaar via onderstaande link. De stichting is eind december 2016 officieel opgericht en na een vliegende start in januari 2017 zijn we in 2018 in dezelfde vaart doorgegaan. Sinds 2019 gaat veel tijd en aandacht uit naar de Oostvaardersplassen, maar desondanks hebben we kans gezien ook andere zaken op te pakken. Wel beschouwd kwamen en komen wij nog steeds handen tekort. Het geeft aan dat bescherming van dieren en de natuur hard nodig is, zelfs wanneer dit natuur betreft die door de status van Natura 2000-gebied onaangetast zou moeten blijven. Belangrijk dus dat er organisaties zijn die waakzaam zijn en niet schromen op te komen voor het het belang van dieren en de natuur zodra dit in het gedrang is.

In november 2019 hadden wij een prachtig resultaat geboekt door samen met Fauna4Life op eigen kracht het beroep tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen te winnen. Het door de provincie ingestelde hoger beroep hebben wij helaas verloren. Dat is uiterst wrang omdat de Raad van State niet getoetst heeft of de vergunning wel aan de vereisten voldeed. Om puur juridische redenen stelde men dat de vergunning in stand was gebleven. Dit terwijl de lagere rechter de vergunning niet van tafel wilde halen, omdat er toch geen gebruik meer van gemaakt kon worden en er geen belang meer bij zouden hebben. Het niet inhoudelijk toetsen door een rechter van plannen en projecten in beschermde natuurgebieden is echter in strijd met Europees recht.

Helaas zijn er veel meer plannen met de Oostvaardersplassen die het gebied ondergeschikt dreigen te maken aan de economische belangen van recreatie en vliegveld Lelystad. De veelheid van ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen zorgt ervoor dat wij vrijwel onze hele capaciteit op dit gebied gericht moeten houden. Dat heeft gelukkig ook succes. In 2022 heeft de rechter een streep gehaald door de plannen voor het project Almeerse Poort aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen. Ook hier bleken de gevolgen voor de natuur niet juist onderzocht te zijn. Om dit succes te behalen is zeer veel tijd geïnvesteerd en hebben wij belangeloos hulp gekregen van vooraanstaande deskundigen. 

 

Behalve de Oostvaardersplassen hebben wij sinds onze oprichting ook kans gezien om andere zaken aan te pakken. Zo zijn wij met succes opgekomen tegen het wederom afschieten van grote aantallen grauwe ganzen in de provincie Flevoland. Een en ander was het uitvloeisel van het nieuwe Faunabeheerplan dat in 2019 van kracht werd. Het afschieten van ganzen is misschien leuk voor de jager, maar voor de gans die getroffen wordt is dit een vroegtijdig einde aan zijn dierenleven. De ganzen die niet dodelijk getroffen worden, lijden pijn door de hagelkorrels die overal in het lijf terecht kunnen komen. Tot zo'n 30% van alle ganzen vliegen met hagelkorrels in het lijf of verkommeren langzaam als zij daardoor niet meer kunnen vliegen. Het beoogde effect van afschot is het verminderen van schade aan gewassen. Dit wordt echter met afschot helemaal niet bereikt.

Hoewel we  Dierbaar Flevoland nadrukkelijk op de kaart hebben gezet en we een partij zijn om serieus rekening mee te houden als het gaat om dieren en natuur in Flevoland, hebben we ook te kampen met onderbezetting. Door de zeer beperkte menskracht moeten we ook essentiële zaken laten passeren. Dat neemt niet weg dat we doen wat we kunnen.

 

Wij willen onze donateurs en degenen die ons met raad en daad bijstaan hartelijk danken voor hun steun en vertrouwen in onze organisatie.

Greetje Houwen, voorzitter

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2020 en begroting 2021

Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022

WIE ZIJN WIJ?

bottom of page