top of page

KIEKENDIEVEN

Foerageergebied

Kiekendieven zijn prachtige roofvogels. In Nederland worden 4 soorten kiekendieven waargenomen, waarvan 3 soorten ook in Nederland broeden. De meest voorkomende kiekendief, zowel in Nederland als in Flevoland, is de bruine kiekendief. De blauwe en de grauwe kiekendief zijn ernstig bedreigd in Nederland en broeden nog maar op een beperkt aantal locaties in Nederland, waaronder Flevoland. Kiekendieven broeden en foerageren graag in moerasgebieden en akkerbouwgebieden (graanvelden) en houden daarom ook erg van Flevoland. Het is niet voor niets dat de kiekendief het symbool is van de provincie Flevoland! 

OOSTVAARDERSPLASSEN


De Oostvaardersplassen is van grote betekenis voor de bruine en de blauwe kiekendief. De Oostvaardersplassen dient als broedgebied voor beide soorten. Dit is ook vastgelegd in de Natura 2000 doelstellingen.  Helaas zijn de omstandigheden voor de kiekendieven in en met name buiten de Oostvaardersplassen niet optimaal, met als gevolg dat de blauwe kiekendief de afgelopen jaren niet meer heeft gebroed in de Oostvaardersplassen. De kiekendieven zijn voor het vinden van voedsel (foerageergebieden) afhankelijk van de akkerbouwgronden in de directe omgeving van de Oostvaardersplassen. Stedelijke ontwikkelingen (zoals de uitbreiding van de luchthaven en de bouw van nieuwbouwwijk Warande) zorgen voor een afname van geschikt foerageergebied voor de kiekendieven. Het is van groot belang dat er genoeg geschikt foerageergebied gerealiseerd wordt om deze ontwikkelingen te compenseren. 

WAT VINDEN WIJ


Ontwikkelingen rondom de Oostvaardersplassen mogen er niet voor zorgen dat foerageergebied voor de kiekendieven verloren gaat. De verloren gebieden worden wel gecompenseerd, maar vaak wordt er ‘zuinig’ gecompenseerd en de compensatie wordt ook telkens per project bekeken, waardoor er versnippering plaats vindt. Wij willen dat er nu voldoende geschikt, zoveel mogelijk aaneengesloten, foerageergebied aangelegd wordt voor de kiekendieven zodat  dit gewaarborgd is, en huidige en toekomstige ontwikkelingen van minder grote invloed zijn. 

DIT DOEN WIJ


Over de kiekendieven van de Oostvaardersplassen is veel contact met Vogelbescherming, omdat dit onderdeel is van het wetlandwachtenwerk dat onze voorzitter Sonja Hartlief verricht voor Vogelbescherming. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hebben recent ook gepleit bij Provinciale Staten voor een integrale aanpak. Dit voorstel is aangenomen. 

 

 

Credit foto header kiekendieven: Rein Hofman
 

ANDERE THEMA'S

bottom of page