top of page

MARKERWADDEN

WAAROM DE MARKER WADDEN?


Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en de gemeente Lelystad, en bedoeld om een impuls te geven aan de slechte ecologische gesteldheid van het Markermeer. Na de splitsing van IJsselmeer en Markemeer door de Houtribdijk is er een opeenhoping van slib ontstaan. De stromingen in het water in combinatie met dit slib zorgen ervoor dat het water in het Markermeer troebel is geworden en het bodemleven verstikt is. Vissen, waterplanten en schelpdieren hebben moeite te overleven. Dit heeft weer gevolgen voor het voedselaanbod voor trekvogels.


Het hele ecosysteem kan dus een boost gebruiken door een vergroting van de biodiversiteit, en daarom werd het plan Marker Wadden gelanceerd. Het toevoegen van moerasgebieden in de vorm van eilanden en het creëren van meer geleidelijke glooiende oevers zal de soortenrijkdom aanzienlijk groeien. De bestemmingsplannen voor de eerste 10 jaar en de bijbehorende rapporten zijn in 2013 door de gemeenteraad van Lelystad vastgesteld en goedgekeurd, en zo kon de eerste fase  vorig jaar (2016) van start gaan. 

 

WAT ZIJN DE MARKER WADDEN?

De Marker Wadden wordt een eilandenarchipel gelegen in het Markermeer, langs de Houtribdijk, richting Enkhuizen. Het einddoel van Marker Wadden is  het laten ontstaan van een natuurgebied van circa 4500 hectare bovenwaterlandschap en 5500 hectare onderwaterlandschap. Ten opzichte van wat er nu is, zullen er grote veranderingen ontstaan boven én onder water. Het zichtbare deel (het ‘bovenwaterlandschap’ zal na verloop van tijd bestaan uit een archipel met slikken, zand- en schelpenbanken, ondiep water, oeverbegroeiingen, moeras en rietland. 
Om dit te kunnen maken, zal er onderwater ook het nodige veranderen. Er wordt een geulenstelsel gegraven in combinatie met diepe putten, het ‘onderwaterlandschap’.  Het materiaal dat hieruit vrijkomt wordt gebruikt voor het maken van het bovenwaterlandschap. Deze geulen en putten gaan vervolgens slib invangen, en dat slib wordt weer gebruikt om natuur in de archipel te bouwen. Dit bouwen is proces van vele jaren. 
Een beter functionerend Markermeer is goed voor de natuur in de hele regio. Marker Wadden kan gaan werken als een ‘stapsteen’ tussen natuurgebieden in Flevoland (bijvoorbeeld Oostvaardersplassen) en de veenweidegebieden in Noord-Holland. Water- en moerasvogels krijgen zo de beschikking over een groter oppervlakte geschikt gebied om voedsel te zoeken, te ruien of te rusten.

 

WAT VINDEN WIJ ERVAN?

 

Wij zijn blij met de ontwikkelingen die de ‘gezondheid’ van het Markermeer bevorderen. Er zijn nog wel wat onzekerheden in de plannen die wij de komende jaren in de gaten willen houden. Zo is er bijvoorbeeld geen plan gemaakt voor natuurbeheer op de eilanden. Het gevolg hiervan is overwoekering, waardoor de zo gewenste toename van het aantal trekvogels mogelijk uit zou kunnen blijven. Om een voorbeeld te geven: soorten als de visdieven nestelen niet in hoge begroeiing. Ook kijken wij met argusogen naar de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden op en rond de eilanden…..trekvogelgebieden en toeristen gaan niet altijd perfect samen. Een derde punt is de eventuele plaatsing van windmolens langs de Houtribdijk , in het kader van het Regioplan Windenergie. We hopen dat er een mooie balans zal ontstaan tussen natuurwaarden en recreatie.

 

 

Credit foto header Marker Wadden: Straystone
 

LAATSTE NIEUWS

ANDER THEMA

bottom of page