top of page

OOSTVAARDERSPLASSEN

Vogelparadijs

De Oostvaardersplassen is een Natura 2000 gebied specifiek aangewezen voor vogels, een waar vogelparadijs dus. In het kader van de vogelrichtlijn zijn er voor de Oostvaardersplassen instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor 14 broedvogelsoorten en voor 19 niet-broedvogelsoorten. Voor veel aangewezen soorten geldt dat de doelstelling momenteel niet behaald wordt. De Oostvaardersplassen heeft dus de potentie om voor veel vogelsoorten een broed-, slaap-, rust- of foerageerfunctie te hebben, maar de kwaliteit van het gebied moet verbeteren om de instandhoudingsdoelstellingen te halen. 

BEHEERPLAN


In 2015 is een beheerplan opgesteld door het ministerie van Economisch Zaken. Eén van de meest ingrijpende voorgestelde beheermaatregelen is om het moeras van de Oostvaardersplassen te ‘resetten’: het moeras zal een aantal jaar droog moeten komen te liggen om daarna als volwaardig moeras te kunnen gaan dienen. Dit zal alleen slagen als er ook gezorgd wordt voor een betere waterdynamiek in het moeras. De provincie Flevoland is op dit moment bezig om de maatregelen die in het beheerplan genoemd worden, in een uitvoeringsplan om te zetten. In oktober 2018 is er gestart met het uitvoeren van deze moerasreset. 

 

 

RECREATIE


De Oostvaardersplassen is op dit moment niet vrij toegankelijk voor het publiek, behalve de Driehoek bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer waar men op de paden mag wandelen. Er zijn veel uitkijkpunten rondom het gebied. Wel zijn er aangrenzende gebieden waar men kan recreëren, zoals het Oostvaardersveld, het Kotterbos en het Hollandse Hout. Er zijn plannen voor het ontwikkelen van Nationaal Park Nieuw Land, waar de Oostvaardersplassen onderdeel van zullen gaan uitmaken. 

WAT VINDEN WIJ


Wij maken ons voornamelijk zorgen om de toenemende recreatiedruk in het gebied. Met de ontwikkelingen van de Oostvaardersplassen tot Nationaal Park, wil nu ook een aantal politieke partijen in Flevoland het gebied openstellen voor het publiek. Helaas houdt de titel Nationaal Park niet in dat het gebied nog extra bescherming geniet. De Oostvaardersplassen worden namelijk al optimaal beschermd door de status Natura 2000. De ontwikkeling van de Oostvaardersplassen tot Nationaal Park wordt voornamelijk gedreven vanuit economisch oogpunt. Dat er zoveel belangstelling is bij de recreant voor dit unieke stuk natuur vinden wij uiteraard positief. Wij zijn er voor dat mensen natuur kunnen beleven, maar wij zijn tegen het open stellen van het gebied voor het publiek. De Oostvaardersplassen is een natuurgebied dat ruimte moet bieden voor veel kwetsbare vogelsoorten. Recreatie heeft een nadelig effect op deze kwetsbare en verstoringsgevoelige soorten. Ook voor andere diersoorten in de Oostvaardersplassen zal recreatie verstorend zijn, zoals voor de grote grazers in het gebied. Wij willen dat de gebieden rondom de Oostvaardersplassen beter beleefbaar worden voor de recreant door de natuur van de Oostvaardersplassen ‘naar buiten’ te halen in plaats van de mensen in het gebied toe te laten. 

WAT DOEN WIJ


De ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen worden nauwlettend in de gaten gehouden en er is hierover nauw contact met Vogelbescherming. Wij hebben gesprekken en overleg met Staatsbosbeheer, de terreinbeheerder van de Oostvaardersplassen en met Provincie Flevoland over de verschillende ontwikkelingen. Als er meer nodig is dan overleg om het gebied te beschermen, dan zullen we hiertoe overgaan. 

ACTUEEL

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, volgen de ontwikkelingen rondom de Oostvaardersplassen elkaar momenteel in rap tempo op. Het dossier is volop in beweging en elke aanvulling of update is meestal na enkele dagen alweer achterhaald. Toch vinden wij het tijd u bij te praten over hoe het er nu voorstaat en om u wat achtergrond te verschaffen over waarom wij bepaalde stappen hebben ondernomen. U leest er hier meer over.

our_services
about

LAATSTE NIEUWS

1/8
contact
bottom of page