top of page

WAT DOEN WIJ?

Dierbaar Flevoland geeft gevraagd en ongevraagd advies aan terreinbeheerders, provincies en gemeenten, bedrijven en andere organisaties. Dit doen wij op verschillende manieren. Wij sluiten bijvoorbeeld aan bij overleggen, wij maken zelf actief afspraken met betrokkenen en wij lezen bijvoorbeeld ook beheerplannen waarover wij mogen adviseren. Wij volgen politieke, wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die voor ons werk in Flevoland van toepassing zijn, op de voet en zullen dit ook gebruiken in onze voorlichting en advisering. 

Als we ons doel niet kunnen bereiken via overleg en het gaat om een belangrijk onderwerp, dan zullen we tot andere acties overgaan. Te denken valt aan het indienen van bezwaarschriften of beroepsschriften, het opzetten van een petitie of het houden van een vreedzame demonstratie. 

Wij hebben nauw contact met verschillende natuurbeschermingsorganisaties en politieke partijen voor overleg en daar waar mogelijk, zullen we ook samen werken. 

Via onze website en nieuwsbrief geven wij voorlichting aan het brede publiek. 

Dierbaar Flevoland heeft ook een meldpunt, waar natuurverstoringen gemeld kunnen worden. Wij hebben over de meldingen contact met de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Voor meer informatie klik hier. 

Wij zijn een kleine organisatie waardoor we ook prioriteiten moeten stellen in ons beschermingswerk, maar in principe komen wij op voor alle dieren in Flevoland in alle leefomgevingen, dus ook in de stad. We kunnen echter niet alle bedreigingen voor dieren ook daadwerkelijk oppakken.

Beleidsplan 2021 - 2023

Ons beleid is vastgelegd in ons beleidsplan. Het beleidsplan voor de periode 2021 - 2023 vindt u in de link onder deze tekst.

De hoofdpunten uit dit beleid zijn:

  1. Het opkomen voor dieren en de natuur in Flevoland met als prioriteit de Natura 2000-gebieden, de gebieden behorend tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de jacht en schadebestrijding in bijvoorbeeld het agrarisch gebied;

  2. Het vergroten en versterken van onze organisatie;

  3. Het versterken van onze vermogenspositie voor het bekostigen van professioneel ecologisch en juridisch advies;

  4. Het verbeteren van de beschikbaarheid van de digitale informatievoorziening.

 

Beleidsplan 2021 - 2023

 

WIE ZIJN WIJ?

bottom of page