WAT DOEN WIJ?

Dierbaar Flevoland geeft gevraagd en ongevraagd advies aan terreinbeheerders, provincies en gemeenten, bedrijven en andere organisaties. Dit doen wij op verschillende manieren. Wij sluiten bijvoorbeeld aan bij overleggen, wij maken zelf actief afspraken met betrokkenen en wij lezen bijvoorbeeld ook beheerplannen waarover wij mogen adviseren. Wij volgen politieke, wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die voor ons werk in Flevoland van toepassing zijn, op de voet en zullen dit ook gebruiken in onze voorlichting en advisering. 

Als we ons doel niet kunnen bereiken via overleg en het gaat om een belangrijk onderwerp, dan zullen we tot andere acties overgaan. Te denken valt aan het indienen van bezwaarschriften of beroepsschriften, het opzetten van een petitie of het houden van een vreedzame demonstratie. 

Ons beleid is vastgelegd in ons beleidsplan 2017 - 2020. Zie de PDF onderaan de tekst.

Via onze website en nieuwsbrief geven wij voorlichting aan het brede publiek. 

Wij hebben nauw contact met verschillende natuurbeschermingsorganisaties en politieke partijen voor overleg en daar waar mogelijk, zullen we ook samen werken. 

Dierbaar Flevoland heeft ook een meldpunt, waar natuurverstoringen gemeld kunnen worden. Wij hebben over de meldingen contact met de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Voor meer informatie klik hier. 

Wij zijn een kleine organisatie waardoor we ook prioriteiten moeten stellen in ons beschermingswerk. Wij komen op voor alle dieren in Flevoland in alle leefomgevingen, dus ook in de stad. Maar niet alle bedreigingen voor dieren kunnen we ook oppakken. Wat betreft de natuurgebieden ligt de prioriteit bij de Natura 2000 gebieden. Veel onderwerpen waar we ons mee bezig houden, hangen hiermee samen, zoals de uitbreiding van Lelystad Airport en kitesurfen. Een ander onderwerp dat onze prioriteit heeft is het agrarisch gebied en dan met name de jacht en schadebestrijding. Maar ook kleinere bedreigingen zullen wij oppakken, zoals bijvoorbeeld verstoringen van nesten in het broedseizoen die via ons meldpunt binnenkomen. 


 

WIE ZIJN WIJ?

BESTUUR
DOELSTELLING
JAARVERSLAG
Show More