top of page

NATURA 2000

WAT IS NATURA 2000?


Omdat natuur zich weinig aantrekt van landsgrenzen is er een Europees netwerk van natuurgebieden aangewezen waar belangrijke flora en fauna voorkomt, de zogenaamde Natura 2000 gebieden. Het doel van Natura 2000 is de biodiversiteit te behouden binnen Europa. Nederland telt ruim 160 Natura 2000 gebieden. De Natura 2000 gebieden kunnen op grond van twee richtlijnen zijn aangewezen. Er zijn gebieden die alleen zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn, deze aanwijzing richt zich op de bescherming van 187 vogelsoorten. Een gebied kan ook aangewezen zijn op grond van de habitatrichtlijn, waar 198 leefgebieden (of habitats), 500 plantensoorten en 200 diersoorten (de vogels niet meegeteld) onder vallen. Een gebied kan ook aangewezen zijn op grond van beide richtlijnen. De bescherming van deze gebieden is dus op Europees niveau geregeld en valt in Nederland onder de Natuurwet. 

NATURA 2000 GEBIEDEN FLEVOLAND


De Natura 2000 gebieden die (deels) in Flevoland gelegen zijn, zijn de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Markermeer & IJmeer, IJsselmeer, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Veluwerandmeren, Ketelmeer & Vossemeer en Zwarte Meer. Al deze gebieden hebben hun eigen instandhoudingsdoelstellingen. Of de instandhoudingsdoelstellingen behaald worden, zal in sterke mate afhangen van de kwaliteit van het gebied. Om deze instandhoudingsdoelstellingen te behalen, wordt er een beheerplan opgesteld. Hierin worden de beheermaatregelen omschreven die nodig zijn om aan de instandhoudingsdoelstellingen te voldoen. Een beheerplan geldt doorgaans voor een periode van 6 jaar. Na deze periode zal er opnieuw een beheerplan opgesteld moeten worden. 

WAT DOEN WIJ


Bescherming van deze Natura 2000 gebieden betekent niet dat er geen activiteiten meer mogen plaatsvinden in of rondom het gebied. Recreatie en economische activiteiten mogen echter alleen plaatsvinden als door middel van een toets negatief significante effecten op de aangewezen soorten of habitat uitgesloten kan worden. Wij houden de ontwikkelingen in en rondom de Natura 2000 nauwlettend in de gaten. Ondanks dat deze natuurgebieden goed beschermd zijn, komt het helaas toch nog voor dat men een activiteit wil plannen in of rondom een gebied die een negatieve invloed kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Te denken valt aan de uitbreiding van luchthaven Lelystad, recreatie zoals bijvoorbeeld kitesurfen, jacht, aanleg van een woonwijk of bedrijventerrein, enzovoort. Door in gesprek te gaan met gemeenten, provincie en / of de terreinbeheerders van de desbetreffende gebieden zullen wij proberen de effecten voor de natuur zo minimaal mogelijk te houden. En als het niet anders kan, zullen we ook bezwaar- of beroepsprocedures aanspannen. 
 

LAATSTE NIEUWS

1/8
bottom of page