top of page

NIEUWS

Bezwaar tegen bijvoeren gegrond verklaard

Het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen in maart dit jaar was een onjuist besluit. De provincie Flevoland heeft het bezwaar van de Stichting Dierbaar Flevoland gegrond verklaard. Het besluit had beter gemotiveerd moeten worden of men had het verzoek tot bijvoeren moeten weigeren. Dit concludeert de Commissie bezwaar en beroep in haar advies aan Gedeputeerde Staten van Flevoland. Het advies dateert al van 11 juli, maar het besluit is pas op 5 september genomen, nadat de provincie door Dierbaar Flevoland in gebreke was gesteld.


Het welzijn van de dieren speelde geen enkele rol

Dierbaar Flevoland had op 6 maart bezwaar aangetekend, omdat bijvoeren in die periode dramatische gevolgen zou hebben voor het welzijn van de dieren, die het toen toch al erg moeilijk hadden. Die gevolgen waren Gedeputeerde Staten terdege bekend. Het staat zelfs in het ontheffingsbesluit en zowel de destijds verantwoordelijk gedeputeerde als de Commissaris van de Koning heeft dit voor radio en TV letterlijk toegegeven. “Wij kiezen in dit geval niet voor de dieren”. Het provinciebestuur heeft de mening van alle deskundigen, die bijvoeren afraadden, willens en wetens genegeerd en is gezwicht voor de bedreigingen van actievoerders. Dit laatste zorgde voor gefronste wenkbrauwen in bestuurlijk Nederland, want daarmee haal je juist de geest uit fles. Dat is gebleken, want de bedreigingen en intimidaties gingen door en aan de illegale acties is nog steeds geen einde gekomen.


Misbruik van bevoegdheid

Het provinciebestuur had de bedoeling de openbare orde te herstellen in de ijdele hoop actievoerders tegemoet te komen, maar heeft hiervoor een artikel in de Wet natuurbescherming gebruikt ten behoeve van het welzijn van dieren, terwijl het wist dat dit met bijvoeren helemaal niet gediend was. Het provinciebestuur mag zijn bevoegdheid niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is en heeft daarmee de wet (Awb) overtreden.


Gebrekkige motivering en voldongen feit

Het is de bezwaarcommissie daarom een raadsel waarom de provincie, nadat er illegaal werd bijgevoerd, niet het geëigende middel van handhaving heeft ingezet, maar is overgegaan tot het verlenen van een ontheffing aan Staatsbosbeheer. De commissie vindt bovendien dat Gedeputeerde Staten de gronden voor de ontheffing niet goed gemotiveerd heeft. Ook valt de commissie over het feit dat met het bijvoeren is begonnen nog voordat het besluit officieel bekend is gemaakt. Daarmee is Dierbaar Flevoland de mogelijkheid ontnomen om het bijvoeren op tijd en in rechte te voorkomen. Nu was het al te laat, want eenmaal met bijvoeren begonnen kun je niet meer stoppen. Daarmee zouden de dieren nog slechter af zijn en ook daarmee was in de oorspronkelijke ontheffing van 1 maart geen rekening gehouden. Aan dit bezwaar is overigens tegemoet gekomen door de ontheffingstermijn tweemaal te verlengen.


Nieuw besluit getuigt niet van inkeer

In het nieuwe besluit zegt de provincie de motiveringsgebreken hersteld te hebben. Volgens Dierbaar Flevoland is dat niet het geval, omdat men zich nog steeds van de dezelfde argumenten bedient en wist dat het bijvoeren juist niet in het belang was van de dieren en er een heel ander doel mee gediend was.


Het is al de derde keer dit jaar dat Gedeputeerde Staten besluiten moeten intrekken of herzien, omdat de ontheffing onjuist, onzorgvuldig of in strijd met de Wet natuurbescherming is verleend. In voorafgaande jaren is dit eveneens meermaals gebeurd. Ook toen heeft men adviezen van bezwaarcommissies niet of onvolledig opgevolgd, waarna rechterlijke uitspraken nodig waren om dit alsnog te bewerkstelligen.


Het bestuur van Dierbaar Flevoland maakt zich hierover grote zorgen. Telkens worden ontheffingen ten onrechte afgegeven of niet goed onderbouwd en kennelijk is het provinciebestuur niet in staat fouten te erkennen en op een goede manier te herstellen. Door telkens ontheffingen af te geven die onmiddellijk ingaan, worden belanghebbenden voor voldongen feiten gesteld en daarmee in hun rechten aangetast en ondertussen zijn de dieren daarvan het slachtoffer.


Zorgen over beleid Oostvaardersplassen worden alleen maar groter

Ook met de uitvoering van het beleidskader Oostvaardersplassen op basis van het rapport van de Commissie van Geel zoals dat op 11 juli is aangenomen, neemt de provincie het risico om tegen de juridische adviezen in en zonder een gedegen ecologische toetsing opdrachten of ontheffingen te geven die later weer ingetrokken moeten worden. Dit speelt bijvoorbeeld bij het drastisch reduceren van het aantal grazers en het afschieten van gezonde edelherten.


Dierbaar Flevoland beraadt zich of zij in beroep zullen gaan tegen het besluit op hun bezwaar.Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page