top of page

NIEUWS

Provincie volgt uitkomst rapport van Geel

Dierbaar Flevoland heeft met afkeer kennis genomen van het besluit van Provinciale Staten van 11 juli 2018 om het rapport van de Commissie van Geel over de Oostvaardersplassen vrijwel integraal over te nemen.


Overleg, inspraak, petities en deskundigen, het mocht niet baten

Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode waarin wij vele gesprekken hebben gevoerd met betrokkenen en ook met de Commissie van Geel. Wij hebben deelgenomen aan werksessies en ons laten informeren op informatieavonden met deskundigen omtrent de problematiek en de toekomst van de Oostvaardersplassen. Onder meer op basis van een petitie die meer dan 6.000 maal is ondertekend hebben wij ingesproken op vergaderingen van Provinciale Staten. Samen met de Dierenbescherming, Caring Vets, IVN, Fauna4Life de Zoogdierenvereniging en andere organisaties hebben wij een brief geschreven aan het provinciebestuur en opnieuw ingesproken.


Natuur niet langer de baas

Nu dreigt een einde te komen aan een, weliswaar door de mens enigszins gestuurd, maar verder autonoom Natura 2000-gebied waar zoveel mogelijk aan de natuur werd overgelaten. Dergelijke gebieden zijn erg schaars vooral in Nederland en ook in die zin waren de Oostvaardersplassen uniek. Straks zal de stempel van jager, toerist en de recreant op het beheer van dit natuurgebied komen te staan. Sterker nog: het wordt een dierenpark à la de Veluwe, met proactief beheer. Dat wil zeggen grootschalig afschot van gezonde dieren met inbegrip van jonge en drachtige edelherten.


De maatregelen worden in gang gezet nadat er, voor de vorm, nog wat andere mogelijkheden onderzocht zijn. Dit laatste is afgesproken na het aannemen van een aantal moties in de Statenvergadering. Bekeken wordt in hoeverre uitplaatsing of anticonceptie van de verschillende grote grazers mogelijk is. Aan zowel uitplaatsing als anticonceptie kleven naar ons inzicht echter ook zeer grote bezwaren.Verbinding met andere natuur was beter geweest

Een ander onderdeel van de plannen, de aanleg van bosschages, biedt weliswaar meer beschuttingsmogelijkheden voor de dieren, maar in combinatie met de aanbevolen vernatting aldaar wordt het grazige deel aanzienlijk beperkt. Daarmee komt er niet meer leefruimte voor de grazers, maar juist minder. In plaats van het gebied groter te maken door het te verbinden met het Horsterwold wordt het nu juist kleiner gemaakt.


Wij vinden het jammer dat er zoveel haast is met het uitvoeren van deze drastische plannen. Door de natuurlijke, maar ook zeer heftige reset die het gebied de afgelopen winter heeft meegemaakt is er meer dan voldoende voedsel voor het huidige aantal grazers. Dat geeft de mogelijkheid na te denken over het alsnog realiseren van de verbinding richting Veluwe. Met deze verbinding ontstaat beschutting voor de dieren en kunnen er waar wenselijk stukken worden afgezet waar de flora zich kan handhaven of herstellen.


Beheerplan Oostvaardersplassen nog steeds niet in uitvoering


De aangekondigde reset van het natte moerasgedeelte stond al in het Beheerplan Oostvaardersplassen van 2015. Dat zou nu eindelijk eens uitgevoerd moeten worden en zou ook uitstekend passen in deze plannen. Daarmee kunnen de Oostvaardersplassen weer worden waarvoor ze aangewezen zijn: een vogelgebied voor veel kwetsbare vogelsoorten. De urgentie waarop het advies van de commissie van Geel in dit verband wijst vinden wij wel volkomen terecht. Nu dreigt echter de drastische teruggang van de aantallen grazers prioriteit te krijgen, zonder te onderzoeken wat de ecologische gevolgen daarvan zijn voor de soorten in het gebied.Wat nu?

Het was ons al in een vrij vroeg stadium duidelijk dat de politiek geenszins van plan was de voorgenomen plannen uit het initiatiefvoorstel van begin 2017 te wijzigen. Tegenspraak, hoe goed ook onderbouwd, werd niet geduld.


Of de aangekondigde drastische maatregelen, zonder eerst nader ecologisch onderzoek te doen naar de gevolgen voor het Natura 2000 gebied ook juridisch haalbaar zijn, is nog maar de vraag.


Dierbaar Flevoland is met een aantal partijen in overleg om dit uit te zoeken. Wij spreken ons uit tegen het afschieten van gezonde dieren en tegen het in gevaar brengen van de instandhoudingsdoelen voor de vogels in de Oostvaardersplassen en waar nodig zullen wij ons hier met geoorloofde middelen tegen verzetten.

Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page