top of page

NIEUWS

Provincie past beleidsregels natuur nauwelijks aan.

Met ingang van 1 januari 2017 werd de nieuwe Natuurbeschermingswet van kracht. Om te bepalen hoe hier uitvoering aan gegeven wordt, moest Gedeputeerde Staten een aantal nieuwe beleidsregels opstellen. Op het concept van deze beleidsregels heeft Dierbaar Flevoland gereageerd met een zienswijze. Wij vonden dat de beleidsregels niet voldoende rekening hielden met vogels en andere in het wild levende dieren in Flevoland. Hoewel wij redelijke argumenten en feiten aanvoerden voor de wijzigingen die wij voorstelden heeft GS deze vrijwel niet overgenomen.

Zo hadden wij gevraagd de passages over populatiebeheer, het massaal afschieten van dieren om de soort te beperken, achterwege te laten omdat de Provincie keer op keer en zelfs voor de rechter beweert hier niet aan te doen. Toch laat men in de beleidsregels die mogelijkheid nog steeds open.

Ook staat de provincie het gebruik van hagel toe terwijl dit onbeschrijflijk lijden veroorzaakt bij dieren die alleen aangeschoten worden, maar niet fataal geraakt worden. De provincie gaat er vanuit dat jagers goed schieten, maar de praktijk wijst uit dat dit vaak niet zo is.

Ook hadden wij gevraagd het begrip aanzienlijke (landbouw)schade, dat nu op €250,00 per geval staat, te herzien en te relateren aan opbrengst of oppervlakte. De wet biedt de mogelijkheid om bij aanzienlijke schade beschermde dieren toch te mogen afschieten. Op stukken land met tonnen opbrengst kan een schade van € 250 volgens ons niet als aanzienlijk aangemerkt worden en zo de reden vormen om dieren dood te schieten.

Het is teleurstellend dat slechts het woord maximaal toegevoegd is als termijn waarop op voorhand ontheffingen kunnen worden afgegeven. We hopen echter dat het de Provincie ernst is nu zij zeggen dat de beleidsregels niet blindelings toegepast zullen worden, maar dat iedere keer een belangenafweging gemaakt wordt. Bij die afweging mag wat Dierbaar Flevoland betreft de natuur wel wat zwaarder gaan wegen.


Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page