top of page

NIEUWS

Zorgen om het kappen van essen in het broedseizoen

Met Vogelbescherming Nederland heeft Dierbaar Flevoland grote zorgen over het kappen van essen tijdens het broedseizoen. Op uitnodiging van de provincie heeft Vogelbescherming mede namens ons een zienswijze ingediend. Daarin staat hoe onze grootste zorgen weggenomen kunnen worden.


Ontheffing van het kapverbod in het broedseizoen

Het kappen van bomen in het broedseizoen is verboden, want daarmee bestaat er een grote kans dat nesten, eieren of broedgebieden van vogels vernietigd worden. Dat gebeurt niet alleen in de bomen zelf, maar ook in de struiken onder de bomen die als gevolg van de werkzaamheden niet ontzien kunnen worden. Het kappen van bomen in deze periode mag alleen wanneer de provincie daar ontheffing voor geeft. Dat kan de provincie alleen doen als er geen andere bevredigende oplossing is. Bovendien moet er sprake zijn van een in de wet genoemde zwaarwegende reden, zoals de openbare veiligheid.


Essentaksterfte

Staatsbosbeheer heeft begin april zo'n ontheffing aangevraagd. De reden daarvoor is de zeer grootschalige essentaksterfte. Verwacht wordt dat 90% van alle essen in Nederland daaraan ten prooi zal vallen. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en tast alleen essen aan. In Flevoland staan er daar veel van. Sommige bospercelen bestaan uitsluitend uit deze boomsoort. Staatsbosbeheer wil de essen vellen, omdat de verzwakte of dode bomen om kunnen vallen en zo een gevaar vormen voor recreanten en andere mensen op wegen en wandelpaden.


Goed plannen en afsluiten

Wij hebben daar best begrip voor, maar vinden het ook een kwestie van planning. Het broedseizoen loopt in de meeste gevallen van 15 maart tot 15 juli. Waarom kunnen de meest kritische werkzaamheden niet in de 8 maanden buiten deze periode plaatsvinden? Staatsbosbeheer zegt dat daarvoor te weinig capaciteit is en dat de bodem in bepaalde perioden van het jaar te nat is om met materieel te betreden. Daarnaast vinden wij dat niet vitale wegen en wandelpaden, waar mensen mogelijk gevaar lopen, tijdelijk afgesloten kunnen worden. Dan hoeft er niet in de meest kritische periode van het jaar gekapt te worden. Staatsbosbeheer is bang dat mensen zich er niet aan storen en vindt het nogal veel werk om delen van het bos af te sluiten. Wij denken dat dit wel meevalt. Mensen zullen er begrip voor hebben dat ook voor hun eigen veiligheid delen van het bos zijn afgesloten. Dat vogels in de broedtijd ontzien worden zal alleen maar sympathie oogsten.


Broedvogelonderzoek

In voorbereiding op de aanvraag heeft Staatsbosbeheer onderzoek gedaan naar het voorkomen van vogels en van bijzondere soorten. Kritische plekken, bijvoorbeeld rondom bomen met veel nesten of bomen van veel waarde voor de omgeving, worden dan ontzien. Maar er worden desondanks teveel bomen in een keer gekapt. Dit kan ons inziens beperkt blijven door alleen de aangetaste bomen te vellen die nu een direct gevaar vormen. Bijvoorbeeld, omdat ze op plaatsen staan die echt niet afgesloten kunnen worden. Ook moeten er op de plekken waar werkzaamheden verricht worden sluitende garanties zijn om kwetsbare vogels en vogels die op de rode lijst voorkomen te beschermen.


Ondanks harde ingreep ook perspectief

Wij hopen dat de punten uit onze gezamenlijke zienswijze opgepakt worden. Toch zal de hele ingreep in de essenpopulatie zijn sporen zichtbaar nalaten in het Flevolandse boslandschap. Staatsbosbeheer heeft toegezegd nieuw waardevol bos te creëren op de plaatsen waar veel gekapt moet worden. Dat zal veel tijd vergen, maar wij juichen dit toe,Aanbevolen nieuws
Recent Nieuws
Archief
Zoek op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page