NIEUWS

ZOEK OP

Please reload

TAGS

October 18, 2018

De rechter heeft het verzoek van de Stichting Dierbaar Flevoland gehonoreerd en de gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer met een ordemaatregel opgedragen om direct te stoppen met de werkzaamheden die afgelopen maandag in de Oostvaardersplassen zijn gestart in het grazig...

April 20, 2018

Met Vogelbescherming Nederland heeft Dierbaar Flevoland grote zorgen over het kappen van essen tijdens het broedseizoen. Op uitnodiging van de provincie heeft Vogelbescherming mede namens ons een zienswijze ingediend. Daarin staat hoe onze grootste zorgen weggenomen ku...

December 8, 2017

De gemeente Zeewolde heeft voor het jaarlijkse carbidschieten op oudejaarsdag de locatie Zeewolderhoek aangewezen. Deze locatie is naar de mening van Dierbaar Flevoland bijzonder verstorend voor de in het Nuldernauw rustende en foeragerende watervogels zoals eenden en...

June 30, 2017

TenneT, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het elektriciteitstransport, gaat in 2019 onderhoud plegen aan de elektriciteitsmasten op het traject Diemen - Lelystad. Het onderhoud aan de masten zal vele maanden duren. In Lelystad broeden al jaren ooievaars in de el...

April 16, 2017

Met ingang van 1 januari 2017 werd de nieuwe Natuurbeschermingswet van kracht. Om te bepalen hoe hier uitvoering aan gegeven wordt, moest Gedeputeerde Staten een aantal nieuwe beleidsregels opstellen. Op het concept van deze beleidsregels heeft Dierbaar Flevoland gerea...

Please reload

Archive
Please reload